Permafrosten tør

Vi borer ned og indsamler prøver fra både aktivlaget og den underliggende permafrost; Lag som begge højst sandsynligt vil tø de næste 70-100 år, og som derfor kan sige noget om den hastigt voksende udledning af drivhusgasser.

Del af Anden Periode | Udføres af Bo Elberling, Morten Rasch,

Mere om "Permafrosten tør"

Der er i forbindelse med de hidtidige undersøgelser identificeret og kvantificeret en lang række klimastyrede interaktioner og feedback mekanismer i økosystemerne – ikke mindst i relation til monitering og forskning ved Zackenberg.

Der er i denne sammenhæng et behov for at kunne opskalere målinger til at omfatte regionale dele af Grønland - og på sigt hele Grønland (blandt andet baseret på gradientstudier og modellering).

Kortlægning og rekognoscering

Togtet med Activ vil give os en enestående mulighed for at starte disse gradientstudier.

Vi har behov for dels at kortlægge variationerne i økosystemerne på tværs af en øst-vest gradient i Østgrønland, og dels rekognoscere den sydlige del af Nordøstgrønland.

Vi vil os bevæge øst-vest fra yderkysten til indlandet og fokusere på variationer i en lang række fysiske landskabsparametre og -processer, samt i biodiversiteten og en lang række biologiske processer.

Vi skal kunne udvælge lokalitet(er) i den sydlige del af Nordøstgrønland, hvor vi i nær fremtid vil foretage en mere detaljeret et-årskampagne med et standardiseret måleprogram.

Måleprogram

Der vil på hver lokalitet blive gennemført et ensartet måleprogram, som blandt andet vil omfatte måling af en lang række fysiske landskabsparametre, en lang række målinger på aktivlaget og vegetationsanalyser, samt en standardiseret prøveindsamling, som blandt andet vil omfatte planter, jordprøver samt vandprøver fra elve, alt sammen med henblik på efterfølgende analyse.

Boringer og prøver

Centralt for Elberlings arbejde er mindst en boring på 5-6 lokaliteter til 3-4 meters dybde med henblik på at indsamle prøver fra både aktivlaget og underliggende permafrost. Da borearbejdet foregår i sensommeren, er det overvejende sandsynligt, at vi vil kunne indsamle repræsentative permafrostprøver, som repræsenterer de lag som potentielt vil tø de næste 70-100 år.

Prøverne vil efterfølgende i laboratoriet blive karakteriseret biogeokemisk, herunder blive tøet op under kontrollerede forhold, så både en kortvarig frigivelse samt længerevarende produktion af drivhusgasser kan kvantificeres.

Mindst 5 borehuller vil blive udstyret med temperaturloggere med henblik på indsamling af temperaturdata de næste 2-4 år.