Livet i ferske damme og søer

Livet i ferske damme og søer

Gennem de sidste 15 år har jeg undersøgt en del damme og mindre søer i det meste af Grønland. Alle disse ferske vande har stor betydning for fugle og dyr – og sågar mennesker. Formålet med projektet omfatter biodiversitet, fysiologiske og biolgiske aspekter, fødekæderelationer og økologiske perspektiver. Fx sårbahed over for klimaforandringer og forurening.

Baggrund

Der er rigeligt med ferskvand i det østgrønlandske landskab. Det véd enhver, som har sejlet langs kysten og set vand strømme ud af elvmundinger. Afsmeltninger af is og sne fra fjeldene og ikke mindst gletcherne via vandløb er den direkte årsag. I baglandets dale og sletter findes ofte et utal af små og større søer samt vådområder. Alle disse ferske vande har stor betydning for fugle og dyr – og sågar mennesker.

Gennem de sidste 15 år har jeg undersøgt en del damme og mindre søer i det meste af Grønland og deltager desuden i den langsigtede moniteringsindsats, som foregår i Zackenberg.

Formål

De biologiske og økologiske tilstande er underlagt de miljømæssige forhold, som varierer med bredde- og længdegrad (og med højde over havet). Man kan derfor ikke nødvendigvis overføre viden fra én lokalitet til en anden, men må foretage konkrete målinger.

Området omkring Kong Oscars Fjord og Ella Ø har en del vandområder, men de har så vidt vides kun været studeret sporadisk. For at øge vores viden om livet i søerne og dammene i dette område vil jeg på ekspeditionen derfor foretage vandkemiske og biologiske undersøgelser i så mange småøer og damme som muligt (mindst 15, men gerne mange flere).

Biodiversitet og fysiologi
Formålet med projektet er flersidet. Det omfatter biodiversitet, dvs. at skrive hvilke planter, invertebrater, mikroorganismer og fisk der findes i disse oftest meget næringsfattige og uberørte arktiske økosystemer samt fysiologiske aspekter, dvs. hvordan de er tilpasset det barske miljø med bl.a. 10 måneders islægning, lidt lys og et koldt miljø. F.eks. findes der kun 2 fiskearter og ofte kun i et fåtal af søerne.

Fødekædrelationer
Jeg er også interesseret i organismernes indbyrdes relationer – lidt populært sagt; hvem æder hvem, hvornår og hvordan? Feks. kan den store arktiske damrokke sætte et stort antal myggelarver til livs, mens den selv kan risikere at ende i maven på en fjeldørred.

Sårbarhed
Endelige er der de lidt mere overordne økologiske perspektiver – nemlig hvor sårbare sådanne samfund er overfor påvirkninger som forurening og klimaforandringer.

Metodik

Der vil blive lavet målinger på lokaliteterne, indsamlet vandprøver, planter og dyr i vandet og i søbunden, og når tiden tillader det, er det også tanken at sætte fiskegarn op natten over for at få et indblik i fiskebestandene.

For at kunne foretage meningsfulde målinger er det nødvendigt at kunne operere både fra bredden og fra midten af en sø. Den planlagte brug af den ”flyvende gummibåd” er derfor lige i skabet for disse undersøgelser.

Tidsmæssigt vil et ophold ved en given sø eller dam kunne klares på 1-2 timer, afhængigt af størrelsen og naturligvis af vejr og vind. I fald der skal udsættes garn, må der påregnes 2 besøg til samme lokalitet inden for max. 24 timer.

Som en spændende krølle på halen vil der udtages kerne af bundmaterialet (boreprøver) til bestemmelse af de subfossile rester af forskellige typer af organismer (alger, myggelarver og krebsdyr). Disse prøver oparbejdes i Danmark af eksperter og vil kunne fortælle om, hvordan og hvornår givne organismer er indvandret (og måske udvandret), om klimatiske forandringer og evt. menneskeskabte forureninger gennem de sidste to-tre tusinde år.

Remedier

Jeg medbringer alle de relevante remedier, bl.a et avanceret måleinstrument til bestemmelse af temperatur, ilt, pH, ledningsevne (mængde af ioner i vandet) og klorofyl (mængde af mikroalger i vandet), planktonnet, bundprøvetagere, manuelt filtreringsudstyr, fiskegarn m.m.

Hele set-up’et vil drage fordel af at kunne få adgang til elektricitet (oplading af batterier), databearbejdning samt frysekapacitet på Activ. Hvis pladsen og cargo-vægten tillader det, vil jeg medbringe et mikroskop med video- og fotoudtag, mini-akvarier til korttidsforsøg samt lidt faglitteratur.

Output

Bidrage til den naturvidenskabelige forståelse af biologisk struktur, biodiversitet og fødekæderelationer i de ferske vande i det undersøgte område samt en direkte sammenligning med andre intensivt undersøgte områder i Grønland (Zackenberg, Pearyland, Pittufik, Disko, Kangerlussuaq og Kobbefjord).

Potentiale til at afdække hvordan områdets søer og damme er blevet koloniseret gennem flere tusinde år samt at kunne afsløre, om klimatiske ændringer allerede har slået igennem, som det er set i andre områder (f.eks. Zackenberg).

Mulighed for at forfatte artikler til både populærvidenskabelige og fag-tidsskrifter.