Tegning af Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011

Beskrivelse af hvem der varetager hvilke funktioner og ansvar vedrørende ekspeditionens udførsel.

Ekspeditionen tegnes af ekspeditionsleder Jonas Bergsøe i tæt samråd med Minik Rosing og Per Kirkeby. Enhver væsentlig afvigelse fra den vedtagende projektbeskrivelse vedrørende ekspeditionens udførelse kan af ekspeditionsleder kun foretages med samtykke fra Minik Rosing og/eller Per Kirkeby.

Ekspeditionen er i sin vedtagne og beskrevne form, for hovedpartens vedkommende, foranlediget af et samarbejde mellem Professor: Minik Rosing, Kunstner: Per Kirkeby og Kaptajn: Jonas Bergsøe.

I forhold til ansøgninger, tilladelser og skibets sikkerhed fungerer Bergsøe som ekspeditionsleder og kaptajn for enhver skibsbefordret aktivitet. I ethvert spørgsmål vedrørende substansen, af kunstnerisk eller videnskabelig karakter, bistås Bergsøe med rådgivning fra henholdsvis Per Kirkeby og Minik Rosing.

Jonas Bergsøe forestår disponering af ekspeditionens finansielle midler.

Der er udnævnt ansvarlige ekspeditionsledere, med flerårig felterfaring, for samtlige landbaserede aktiviteter i kerneperioden.
De ansvarlige ekspeditionsledere for landbaseret aktivitet:
Periode 1: Minik Rosing, Periode 2: Jens Fog Jensen, Periode 3: David A. T. Harper

Det er ekspeditionsledernes ansvar at sikre ekspeditionen de bedst mulige resultater under hensyntagen til deltagernes sikkerhed og de omgivende vilkår. Ekspeditionslederne kan ikke gøres personligt ansvarlige for enkeltdeltageres resultater, herunder afbud eller andre uforudsigeligheder. 

Der er i dette projekt lagt stor vægt på en høj grad af autonomi blandt deltagerne derved, at enhver deltager er i stand til at arbejde selvstændigt og formulere eget projekt. Dette giver en høj grad af sikkerhed for et samlet godt resultat, idet de enkelte deltagere i ringe grad er afhængige af andres resultater.

Der lægges i dette projekt ligeledes stor vægt på, at deltagerne har et højt fagligt og kvalitativt niveau. Det er centralt, at der er stor tillid til, at de deltagende kunstneriske, kulturelle og videnskabelige personligheder vil benytte den mulighed som ekspeditionen giver i deres videre arbejde. For videnskaben er der i vid udstrækning tale om pilotprojekter, som kan afstedkomme længerevarende forskningsprojekter. For kunst og kulturelle aktiviteter gælder, at kun tre deltagere tidligere har oplevet dette helt enestående område. De tre er Jørn Riel, Per Kirkeby og Volkwin Marg. Den indflydelse dette møde har haft på henholdsvis forfatteren, kunstneren og arkitekten har i hvert enkelt tilfælde afledt processer og resultater, der er til glæde og gavn for os alle.

Den enkelte ekspeditionsdeltager er den bedste garant for et kvalitetsbåret produkt og formidling deraf. Således varetager hver enkelt deltager sin indsats og indestår for kvaliteten heraf.

Skibets funktion varetages af Kaptajnen der ligeledes er ansvarlig for at opfylde ekspeditionens mål iht. den vedtagne projektbeskrivelse. Dette i overensstemmelse med ønsker fra ekspeditionsledere for de landbaserede aktiviteter, der koordinerer den samlede landbaserede indsats i deres respektive kerneperiode.

På et tidligt tidspunkt indgik Metta Wiese i ekspeditionens initiativgruppe. Da Wieses ønsker til ekspeditionen var uforenelige med den øvrige del af gruppen, udtrådte Wiese.